Ofise ilk gelip, son çıkmaktır girişimcilik. Fotoğraf: Ömercan Çelikler

Girişimcilik 101

Esnaf ya olur, ya ölür.

Biraz akıllı biri hatalarından ders çıkarır ve tekrarlamaz. Gerçekten zeki biri başkalarının hatalarından ders çıkarandır.

Yarışa nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz önemli.

--

--

ikas.com • twitter.com/mustafa_namoglu • instagram.com/mustafanamoglu/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store