İş Hayatında Toplantı Kültürü

1. Toplantıya ne zaman gelinir?

2. Toplantıya nasıl gelinir?

  • Toplantı konumuz nedir? Nelerin üzerinden geçeceğiz?
  • Toplantı iki firmadan da kimler olacak? Bu kişilerin görevleri nelerdir?
  • Görüşeceğimiz kişilerin geçmişi nedir? Daha önce hangi işleri/projeleri yaptılar?
  • Toplantıda sorulacak sorular ve konuşulacak konular nelerdir?

3. Toplantı süresinin yönetimi

4. Toplantıda nasıl konuşulur ve davranılır?

5. Toplantı sonrasında neler yapılmalıdır?

6. Toplantı sırasında ne asla yapılmaz?

--

--

ikas.com • twitter.com/mustafa_namoglu • instagram.com/mustafanamoglu/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store